Styremedlem i http://t.co/tiRZxITD0M . Partner i Involve!PR, Oslo. Interessert i MYE.

Ingalill hasn't saved anything yet.